Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Ders İçerikleri

Mütercim-Tercümanlık (Arapça)
Ders İçerikleri

 

 1. Sözlü Anlatım I (2-2) 3
  Günlük gereksinimleri karşılamanın yanında diyalog, mülakat (görüşme) gibi karşılıklı konuşmalarda duygu ve düşünceleri sözle anlatma becerisi için gerekli teorik bilgiler ve uygulama.
  Ders Kitabı: Muhammed Ali Siveyrekî, et-Ta’bîru’ş-şefevî, Dâru’l-Kindî, 2007

 2. Sözlü Anlatım II (2-2) 3
  Konferans, açık oturum, sempozyum, panel, forum, münazara, söylev gibi sözlü anlatım türleriyle ilgili teori ve pratik.
  Ders Kitabı: Siveyrekî, Muhammed Ali, et-Ta’bîru’ş-şefevî, Dâru’l-Kindî 2007.

 3. Yazılı Anlatım I (2-2) 3
  Duygu ve düşüncelerin yazılı olarak dile getirilebilmesi için gerekli olan yazılı anlatımın tanımı, şartları, esasları, aşamaları, üslupları gibi donanım ünitelerinin teorik ve pratik boyutta ele alınması.
  Ders Kitabı: Muhtar Tahir Hüseyin,Ta’lîmü’t-ta’bîri’l-kitâbî, Riyad 2006, el-Abîkân li’n-neşr.
  Yardımcı Ders Kitabı: 1-Muhtar Tahir Hüseyin, Ta’bîr ve tahrir li’n-nâşi’în, Riyad 2003, el-Abîkân li’n-neşr. 2-Musa Yıldız-Nurettin Ceviz, Arapça Yazılı Anlatım, İstanbul 2008.

 4. Yazılı Anlatım II (2-2) 3
  Hikaye, makale, mektup gibi yazılı anlatım çeşitleri üzerine teori ve pratik
  Ders Kitabı: Muhtar Tahir Hüseyin, Ta’bîr ve tahrir li’n-nâşi’în, Riyad 2003, el-Abîkân li’n-neşr
  Yardımcı Ders kitab: 1- Muhtar Tahir Hüseyin, Ta’bîr ve tahrir li’n-nâşi’în, Riyad 2003, el-Abîkân li’n-neşr. 2- Musa Yıldız-Nurettin Ceviz, Arapça Yazılı Anlatım, İstanbul 2008.

 5. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Becerisi I (2-2) 3
  Gerek sözlü gerekse yazılı olarak Arapça’dan Türkçe’ye çeviri yapabilme becerisini kazandırıcı teorik donanım ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Çeviri Klavuzu, İstanbul 2010.
  Yardımcı Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, İstanbul 2010.

 6. Arapça’dan Türkçe’ye Çeviri Becerisi II (2-2) 3
  Çeviri edinciyle ilgili olarak Arap dilinin cümle ve terkip yapılarıyla çeviride önem arz eden edatlarına ilişkin teori ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Çeviri Klavuzu, İstanbul 2010.
  Yardımcı Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, İstanbul 2010.

 7. Çeviribilim ve Çeviri Teknikleri I (3-0) 3
  Çeviribilimin tanımı, amacı, tarihçesi, iyi bir çevirinin kriterleri gibi çeviriyle ilgili konuların teorik boyutta incelenmesi.
  Ders Kitabı: Muhammed el-İnânî, İlmü’t-terceme, Kahire 2009.
  Yardımcı Ders Kitabı: İmâd Mahmud Hasan Tahîne, İlmü’t-terceme el-muâsır, Abu Dabi 2010.

 8. Çeviribilim ve Çeviri Teknikleri II (3-0) 3
  Genel ve Arapça’ya özel olarak çeviri yöntem, metod ve tekniklerine ilişkin kuramsal donanım.
  Ders Kitabı: Cüneyt Eren, Arapça’da Kelime Yapısı ve Çeviri Teknikleri, İzmir 2004.
  Yardımcı Ders Kitabı: Aynı yazar, Modern Tercüme Metotlarına Giriş, Erzurum 2000.

 9. Arapça Dilbilgisi I (3-0) 3
  Hazırlık sınıfında verilen dilbilgisinin unutulmaması için tekrarı ve eksikliklerin ikmâli amacıyla kelime çeşitleri, kelime yapıları, kelime kalıp ve kipleri gibi morfolojik teorinin pratikle birlikte verilmesi.
  Ders Kitabı: Ali Cârim-Mustafa Emin, en-Nahvü’l-vâzıh (sâneviyye kısmı).
  Yardımcı Ders Kitabı: el-Arabiyyetü beyne yedeyk dizisi (I-IV).

 10. Arapça Dilbilgisi II (3-0) 3
  Hazırlıkta verilen bilgilerin unutulmaması için tekrarı ve eksikliklerin tamamlanması amacıyla Arapça cümle yapı, kuruluş ve çeşitlerinin basit-birleşik, temel-yan cümle özelliklerinin çeviri edinci bağlamında ele alınması.
  Ders Kitabı: Ali Cârim-Mustafa Emin, en-Nahvü’l-vâzıh (sâneviyye kısmı).
  Yardımcı Ders Kitabı: el-Arabiyyetü beyne yedeyk dizisi (I-IV).

 11. Türk Dili I (2-0) 2
  Dilin tanımı, özellikleri, dil ve iletişim. Türk dilinin özellikleri, dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin tarihî gelişimi. Başlangıçtan bugüne Türk dili ileyazılmış önemli eserler. Türkçeyi doğru kullanma. Anlam ve anlatım birimleri: kelime, cümle, paragraf. Sözlü ve yazılı anlatımın özellikleri.
  Ders Kitapları: 1-Mustafa ÖZKAN-Hatice TÖREN-Osman ESİN, Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, İstanbul 2006. 2- Muharrem ERGİN, Türk Dil Bilgisi, İstanbul 1972.

 12. Türk Dili II (2-0) 2
  Türkçe’yi doğru kullanma ve doğru anlama çalışmaları. Sözlü ve yazılı anlatımıo etkili kılan özellikler. Yargı birimi: cümle. Düşünce birimi: paragraf. Duygu, olay ve düşünce alanında yazılmış eserlerden örneklerin incelenmesi.
  Ders Kitapları: 1- Nurettin ALBAYRAK v. dğr., Üniversiteler İçin Türk Dili, Kocaeli Üniversitesi yayını. 2- Muhammed YELTEN, Türk Dili ve Anlatım Bilgileri, İstanbul 2011.

 13. İngilizce I (2-0) 2
  Verbes; Pronouns; Possessive Adjectives; Demonstratives; Present Simple; a/an+jobs; adjectives; telling the time; adverbs of frequency; prepositions of time; can/can’t; like + verb – ing; object pronouns; possessive pronouns; past simple.
  Ders Kitapları: 1-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Student’s Book, Oxford. 2-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Workbook, Oxford. 3-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Teacher’s Book, Oxford.

 14. İngilizce II (2-0) 2
  There is/are and there was/were; present continuous; quantifiers; future tense; comparative/superlative adjectives; would like to/ like; adverbs; present perfect.
  Ders Kitapları: 1-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Student’s Book, Oxford. 2-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Workbook, Oxford. 3-Clive Oxenden – Christina Latham – Koenig – Paul Seligson New English File Elementary Teacher’s Book, Oxford.

 15. Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi I (2-0) 2
  Arapça ve Türkçe metinlerin kelime, edat, terkip ve cümle özelliklerinin çeviri amaçlı olarak analizlerinin yapılmasıyla ilgili teori ve pratik.
  Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, İstanbul 2010.
  Yardımcı Ders Kitabı: Hüseyin Yazıcı vdğ., Arapça Modern Metinler, İstanbul 2000, Çantay Kitabevi.

 16. Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi II (2-0) 2
  Aynı içeriğe teori ve pratik boyutta devam edilmesi.
  Ders Kitabı: Emrullah İşler-Musa Yıldız, Arapça Modern Metinler ve Çözümlemesi, İstanbul 2010.
  Yardımcı Ders Kitabı: Hüseyin Yazıcı vdğ., Arapça Modern Metinler, İstanbul 2000, Çantay Kitabevi.

 17. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Becerisi I (2-2) 3
  Sözlü ve yazılı planda Türkçe’den Arapça’ya çeviri yapabilme becerisini sağlayıcı teori ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Nevzat Yanık, Türkçe’den Arapça’ya Çeviri I, Erzurum 2013.

 18. Türkçe’den Arapça’ya Çeviri Becerisi II (2-2) 3
  Aynı içeriğin teori ve uygulama bazında sürdürülmesi.
  Ders Kitabı: Nevzat Yanık, Türkçe’den Arapça’ya Çeviri II, İstanbul 2013.

 19. Arap Edebiyatı Tarihi I (3-0) 3
  Arap edebiyatının İslam öncesi, erken İslam ve Emevî dönemlerinin kısaca incelenmesi.
  Ders Kitabı: Ahmed el-İskenderî-Mustafa el-İnânî, el-Vasît fi’l-edebi’l-Arabî ve târîhihî, Kahire 1919, Matbaatü’l-Maârif.

 20. Arap Edebiyatı Tarihi II (3-0) 3
  Abbâsî devri ve modern dönem Arap edebiyatının incelenmesi.
  Ders Kitabı: Ahmed el-İskenderî-Mustafa el-İnânî, el-Vasît fi’l-edebi’l-Arabî ve târîhihî, Kahire 1919, Matbaatü’l-Maârif.

 21. Arap Lehçeleri (3-0) 3
  Özellikle sözlü çeviride lehçeler arasındaki fonetik değişikliklerin bilinmesi açısından eski ve yeni Arap lehçelerinin lugavî ve fonetik özelliklerinin incelenmesi.
  Ders Kitabı: İbrahim Enîs, fi’l-Lehecâti’l-Arabiyye, Kahire, Darü’l-Fikri’l-Arabî.
  Yardımcı Ders Kitabı: Enîs Ferîha, el-Lehecât ve üslûbü dirâsetihâ, Dârü’l-Cîl 1989.

 22. Toplum Çevirmenliği (2-2) 3
  Devletin resmi dilini bilmeyen vatandaşları ile sığınmacı, ziyaretçi gibi kişilerin mahkeme, emniyet, sağlık, sosyal güvenlik gibi hayatın çeşitli alanlarında gereksinim duydukları çevirilerin esasları, şartları, kuralları gibi hususlara dair ilgili teori ve uygulama.
  Ders Kitabı: Gonzalez, Fundamentals of Court Interpreting, Carolina Akademic Press, 1991.

 23. Sunum ve Tartışma Teknikleri I (2-2) 3
  Bir çalışma ve anket sonucunun değerlendirilmesine ilişkin olarak yapılan konuşmanın başarı şartları, uygulanması gereken usulleri, yöntem ve tekniklerine ilişkin teori ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Hasan Zafer Günay, Etkili Sunum Teknikleri, Ankara 2005.

 24. Sunum ve Tartışma Teknikleri II (2-2) 3
  Önceden belirlenmiş önemli veya güncel bir konuda farklı görüşlerin ortaya konulmasında başarı şartları, uyulması gereken usul ve âdâp, uygulanacak teknikler ile münâzara, panel, açık oturum, forum, sempozyum gibi tartışma tekniklerine ilişkin teori ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Abdülvahhâb el-Âmidî, Şerhü âdâbi’l-bahs ve’l-münâzara, Kahire 1980.
  Yardımcı Ders Kitabı: Zeki Doğan, Tartışma Yöntemi Tekniği.

 25. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2
  Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan tarihi zemin çeşitli dinamikleri ile birlikte anlatılır. Osmanlı Devleti'nin çöküş süreci bu sürecin iç ve dış etkenleri incelenir. Çöküşü durdurma çabaları, çözüm arayışları ve modernleşme aşamaları değerlendirilir. Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte Türk inkılâbının ilk adımları, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçerek mücadeleyi başlatması, Modern Türkiye’nin doğuşu, gelişim süreci ulusal ve uluslararası boyutları ile dikkate alınarak öğretilir.
  Ders Kitapları: 1-Gençer - S. Özel, Türk İnkılâbı Tarihi, (14 bsk.) İstanbul 2010. 2-Klaus Kreiser, Atatürk, İstanbul 2010. 3-E. J. Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma. Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul 2004.

 26. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (2-0) 2
  Modern Türkiye’nin doğuşu ve gelişim süreci, iç ve dış boyutları ile incelenir. Cumhuriyet ve devrim, yeni Türk devletinin kurulma aşamaları, kalkınma çabaları siyasal, sosyal ve ekonomik olguları ile birlikte değerlendirilir. Atatürk dönemi ve sonrası gelişmeler ayrıntılı olarak göz önüne alınır.
  Ders Kitapları: 1-Gençer - S. Özel, Türk İnkılâbı Tarihi, (14 bsk.) İstanbul 2010. 2-KlausKreiser, Atatürk, İstanbul 2010. 3-E. J. Zürcher, Savaş, Devrim ve Uluslaşma. Türkiye Tarihinde Geçiş Dönemi (1908-1928), İstanbul 2004.

 27. Temel Çeviri Becerileri (3-0) 3
  Çeviri amaçlı temel okuma, kavrama ve kelime becerilerinin kazandırılması, değişik metinlerin çözümlemesi, temel sözlü ve yazılı çevirilerin edinimine ilişkin yöntem ve teknikler ele alınır.
  Ders Kitabı: J. Nolan, İnterpretation: Techniques and Exercises, J Nolan, Multilingual Matters Ltd. 2005.
  Yardımcı Ders Kitabı: Pöchhacker-M. Shlesinger, The İnterpreting Studies Reader, Routletge 2000.

 28. Medya ve Çevirmenlik (3) 3
  Basın dilinin özellikleri, bu konunda çevirmenin uyması gereken esaslar, kazanması gereken deneyim ve kitle iletişim araçlarından yararlanması sağlanır.
  Ders Kitabı: Nurettin Ceviz, Uygulamalı Basın Arapçası, İstanbul 2007.
  Yardımcı Ders Kitabı: Cüneyt Eren, Basın Diline Giriş, Erzurum 2000.

 29. Ardıl Çeviri I (2-2) 3
  Ardıl çevirinin tanımı ve mahiyeti, zorlukları, çevirmende bulunması gereken formasyon, hızlı not tutma tekniği, dile tam hakimiyet ve tam dikkat gibi şartlar, ardıl çeviriye hazırlayıcı yöntem ve teknikler teori ve uygulama bazında ele alınır.
  Ders Kitabı: Gül Atik, Sözlü Çeviri Yöntem ve Teknikleri, Sinemis Yayınları.

 30. Ardıl Çeviri II (2-2) 3
  Konferans, forum, panel, oturum, mülakat, sempozyum, kongre gibi ardıl çeviri türlerinin karakteristikleri, bu alanlarda çeviri yapacak kişi için gerekli olan edinim ve donanımlar kuramsal ve uygulama bazında ele alınır.
  Ders Kitabı: Gül Atik, Sözlü Çeviri Yöntem ve Teknikleri, Sinemis Yayınları.
  Yardımcı Ders Kitabı: Ebru Diriker, Konferans Çevirmenliği, Scala Yayıncılık.

 31. Yazılı Çeviride Temel Beceriler (3-0) 3
  Yazılı çeviriye yönelik olarak kaynak dildeki çeşitli metinleri okuma, anlama ve çevirmede temel becerilerin kazandırılması.
  Ders Kitabı: Peter Newmark, Approches to translation (Ar. Trc. Mahmut İsmail Sînî İtticâhât fi’t-terceme), Dârü’l-Merîh 1986.

 32. Sözlü Çeviride Temel Beceriler (3-0) 3
  Sözlü çeviriye yönelik olarak kaynak dilde geçen çeşitli konu ve alanlardaki konuşmaları dinleme, anlama ve tercümede temel becerilerin kazandırılması.
  Ders Kitabı: Peter Newmark, Approches to translation (Ar. Trc. Mahmut İsmail Sînî İtticâhât fi’t-terceme), Dârü’l-Merîh 1986.

 33. Edebî Çeviri I (3-0) 3
  Edebî çevirinin tanımı, esasları ve kriterleriyle hikaye, roman, tiyatro gibi düz yazıyla kaleme alınmış edebî ürünlerin çevirisinde gerekli olan donanım, dilbilim, edebiyat ve belagat formasyonu, edebî türler ve akımlarla ilgili bilgi ve donanımı ele alınır.
  Ders Kitabı: Berrin Aksoy, Geçmişten Günümüze Yazın Çevirisi, İmge Kitabevi.
  Yardımcı Ders Kitabı: Abduh Abbûd, Dirâsât fi’t-tercemeti’l-edebiyye, Riyad 1995.

 34. Edebî Çeviri II (3-0) 3
  Şiir çevirilerinde dilbilim, edebiyat ve belagat donanımı, uygulanacak çeviri türleri, realizm, liberalizm, lirizm, sembolizm, romantizm gibi şiir akımları, şiir dilinin özellikleri gibi konu ve meseleler örnek çevirilerle destekli olarak incelenir.
  Ders Kitabı: Sugeng Hariyanto, Problems in Translation Poetry, Malang-Indonesia, 65144.
  Yardımcı Ders Kitabı: Muhammed Usfûr, Dirâsât fi’t-terceme ve nakdiha, Beyrut, Dârü’s-Sâdır.

 35. Belagat I (3-0) 3
  Edebî çevirilerde gerekli altyapı esaslarından olan belagat ve fesahatın tanımı, fesahatı bozan kusurlar, üslup ve çeşitleri ile belagat disiplinlerinden beyan ilmi ve ana konularının örneklerle destekli olarak incelenmesi.
  Ders Kitabı: Ali Cârim-Mustafa Emin, el-Belâgatü’l-vâzıha.
  Yardımcı Ders Kitabı: İsmail Durmuş, Arap Dili ve Belagatı ile İlgili İncelemeler, İstanbul 1999.

 36. Belagat II (3-0) 3
  Edebî çevirilerde gerekli donanım edinçlerinden olarak belagatın me’ânî (semantik) ve bedî ilmi (edebî sanatlar) ile bunların temel konuları örneklerler destekli olarak incelenir.
  Ders Kitabı: Ali Cârim-Mustafa Emin, el-Belâgatü’l-vâzıha.
  Yardımcı Ders Kitabı: İsmail Durmuş, Arap Dili ve Belagatı ile İlgili İncelemeler, İstanbul 1999.

 37. Uzmanlık Bilgisi I (3-0) 3
  Tıp, hukuk, ticaret, turizm gibi uzmanlık alanı olarak seçilen 1 veya 2 sahada derinlemesine bilgi sahibi olmak, alanın terminolojisine vakıf olmak, alanla ilgili literatürün yakından takip edilmesi gibi kuramsal konular ele alınır.
  Ders Kitabı: F. Sakine Eruz, Uzmanlık Çevirisi.
  Yardımcı Ders Kitabı: F. Sakine Eruz, Makaleler.

 38. Uzmanlık Bilgisi II (3-0) 3
  Farklı uzmanlık çevirisi alanlarıyla ilgili olarak aynı içeriğin sürdürülmesi
  Ders Kitabı: F. Sakine Eruz, Uzmanlık Çevirisi.
  Yardımcı Ders Kitabı: F. Sakine Eruz, Makaleler.

 39. Çeviride Bilgi Teknolojileri (3-0) 3
  Çeviride bilgisayar, internet, çeviri bellek araçları, veri bankaları, makina çevirisi programları, otomatik çeviri, yapay zekâ gibi teknolojik imkanlardan yararlanarak çeviri sürecini kısaltma yollarının incelenmesi.
  Ders Kitabı: M. Baker, Routlegde, Encyclopedia of Traslation Studies, London-Newyork 2001.
  Yardımcı Ders Kitabı: 1- Ali Büyükaslan, Bilgisayar Destekli Çeviri Üzerine Bir İnceleme. 2-Aylin Karagöz, Bilgi Teknolojilerinin Çeviri Sürecine Etkisi.

 40. Eşzamanlı Çeviri I (2-2) 3
  Sözlü çeviri türlerinin en zoru olan smültane/eşzamanlı/andaş çevirinin tanımı süreçleri, stratejileri, tarihçesi, iki dile de tam hakimiyet, iyi dinleme, hızlı anlama ve hızlı cevap verme edinimlerinin kazandırılması için teori ve uygulamalar.
  Ders Kitabı: Muhammed el-İnânî, Fennü’t-Terceme.
  Yardımcı Ders Kitabı: İmâd Mahmud Tahîne, İlmü’t-terceme el-mu’âsır, Abu Dabi.

 41. Eşzamanlı Çeviri II (2-2) 3
  Aynı içeriğin devamı olarak kabin içi alıştırmaları, kongre, konferans, basın toplantısı gibi mahallinde uygulamaların gerçekleştirilmesi.
  Ders Kitabı: Muhammed el-İnânî, Fennü’t-Terceme.
  Yardımcı Ders Kitabı: İmâd Mahmud Tahîne, İlmü’t-terceme el-mu’âsır, Abu Dabi.

 42. Özel Alan Çevirmenliği I (3-0) 3
  Farklı alanlardan seçilen metinler üzerinde yapılacak çeviriler, kuramsal ve uygulama bazında ayrıntılarıyla analiz edilip incelenir.
  Ders Kitabı: Peter Newmark, el-Câmi’ fi’t-terceme (Ar. Trc. Hasan Gazâle), Mekke 1991.
  Yardımcı Ders Kitabı: Ekrem Mü’min, Usûlü’t-terceme li’l-muheterifîn, Kâhire 2006.

 43. Özel Alan Çevirmenliği II (3-0) 3
  Alan çeviri normlarına göre farklı alanlardan seçilmiş  metinler (özellikle dinî metinler) Arapça-Türkçe, Türkçe-Arapça çeviriler şeklinde analiz edilip incelenir.
  Ders Kitabı: Peter Newmark, el-Câmi’ fi’t-terceme (Ar. Trc. Hasan Gazâle), Mekke 1991.
  Yardımcı Ders Kitabı: Ekrem Mü’min, Usûlü’t-terceme li’l-muheterifîn, Kâhire 2006.

 

 

SEÇMELİ DERSLER

 Seçmeli Yabancı Dil (İng.) I (3-0) 3

 1. Çeviri alanı öğrencilerine bir yabancı dilin orta düzeyde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması hedeflenir.
 2. Seçmeli Yabancı Dil (İng.) II (3-0) 3
  Çeviri alanı öğrencilerine bir yabancı dilin orta düzeyde dilbilgisi, yazışma ve konuşma becerilerinin kazandırılması hedeflenir.
 3. Seçmeli Yabancı Dil (İng.) III (3-0) 3
  İkinci yabancı dilde temel bilgileri alan öğrencilerin bu bilgilerini de kullanarak öğrendikleri dilin ait olduğu ülke ve kültüre yönelik çalışmalarla bu alanlarda da dil düzeylerine uygun yazma ve konuşma becerisi edinmiş olmaları beklenir.  Öğrenci daha geniş bir biçimde karşılaştırmalar yapabilir. Yaşam deneyimlerinden söz etmeyi öğrenir. Yaşamlarındaki zorunluluklar konusunda konuşmayı öğrenir. Günlük yaşamda, daha geniş çapta yol tarifi verme, birini davet etme, daha geniş bir biçimde telefon görüşmesi yapma gibi kültürel öğelerin de bilinmesini gerektiren dilsel davranışları öğrenir.
 4. Seçmeli Yabancı Dil (İng.) IV (3-0) 3
  İkinci yabancı dilde temel bilgileri alan öğrencilerin bu bilgilerini de kullanarak öğrendikleri dilin ait olduğu ülke ve kültüre yönelik çalışmalarla bu alanlarda da dil düzeylerine uygun yazma ve konuşma becerisi edinmiş olmaları beklenir.  Öğrenci daha geniş bir biçimde karşılaştırmalar yapabilir. Yaşam deneyimlerinden söz etmeyi öğrenir. Yaşamlarındaki zorunluluklar konusunda konuşmayı öğrenir. Günlük yaşamda, daha geniş çapta yol tarifi verme, birini davet etme, daha geniş bir biçimde telefon görüşmesi yapma gibi kültürel öğelerin de bilinmesini gerektiren dilsel davranışları öğrenir.
 5. Seçmeli Yabancı Dil (Farsça) I (3-0) 3
  Fars alfabesi, sesli ve sessiz harfler, uzun ve kısa ünlüler, telaffuz, yazı; özet halde temel gramer konuları işlenir (isim, ön edatlar, ek fiil, isim cümlesi, Sıfat, Tamlama yapıları ve Çeşitleri, Fiiller Sıfat-fiiller, Fiil cümlesi; Temel zamanlar. II. Dönemde, Güz döneminde işlenen konular örnekleriyle tekrar ele alınır. Diğer kelime türleri (Edatlar, Zarflar, Bağlaçlar; Basit ve Birleşik Cümle Yapıları).
  Ders Kitabı: Mürsel Öztürk, Farsça Dilbilgisi, Ankara, 1988.
  Yardımcı Ders Kitapları: 1-Ahmet Ateş, Farsça Grameri, İstanbul, 1962. 2-Nimet Yıldırım, Farsça Dilbilgisi, Erzurum, 1997.
 6. Seçmeli Yabancı Dil (Farsça) II (3-0) 3
  Kelimeler üzerinden okuma alıştırmaları yapılır. Basit isim ve fiil cümleleri okunur. Basit ve kısa Farsça metinlerin okunuşu ve çevirisi yapılır. Öğrencinin temel ve orta düzeydeki Farsça metinleri okuma-anlama düzeyine ulaşması amaçlanır.
  Ders Kitabı: Fârisî Berây-i Gayr-i Fârsî-zebânân, Semîne Bağçebân, Tahran, 1350 hş.
  Yardımcı Ders Kitapları: Âmûziş-i Zebân-ı Fârsî (I-II), Yedullah Semere, Tahran, 1360 hş.
 7. Seçmeli Yabancı Dil (Farsça) III (3-0) 3
  Farsça Dil Bilgisi konularıyla eş zamanlı olarak Türkçe cümlelerin Farsça’ya çevirisi, basit cümle kalıpları içerisinde kelime kullanımının sağlanması amaçlanır. Kelimeler ile isim ve fiil cümleleri oluşturma; cümlelerle diyalog veya metin oluşturma uygulamaları yapılır.
  Ders Kitabı: Jalil Banan Sadeghian, Persian for Non-natives Book 1, 1997.
  Yardımcı Ders Kitapları: 1-Persian Lessons For Foreigners –an Elemantary Course- Taqi Purnamdarian,  Tehran, 1997. 2-Persian Language Teaching Book I, Yadollah Samareh, Tehran, 1989. 3-İranlılar İçin Türkçe (Günlük Konuşma-Dilbilgisi), Arslan Fasihi, Tehran, 1996.
 8. Seçmeli Yabancı Dil (Farsça) IV (3-0) 3
  Okuma, telaffuz ve yazı üzerinde durulur. Kelime yazımı, cümle yazımı ve metin yazımı esas alınarak okunan ve duyulan kelime, cümle ve metnin doğru ve eksiksiz yazılması amaçlanır. Latin harfleriyle yazılmış kelimeleri, Farsça yazma uygulamaları üzerinde durulur. Bahar döneminde harf karakterlerinin doğru yazılmasını sağlamak ve yazıya estetik kazandırmak amacıyla güzel yazı yazma üzerinde durulur.
  Ders Kitabı: Sayyid Murtaza Musavi, Hat, C I-IV, , Meşhed, 1386 hş.
  Yardımcı Ders Kitapları: Hicabi Kırlangıç, Farsça Başlangıç, 1. Kitap, Ankara, 2000.
 9. Sözlü Çeviri Alanları (3-0) 3
  Kapsam, içerik ve alıştırmalar Sözlü Çeviride Temel Beceriler dersindekilere benzerdir; ancak çalışılan metin türlerinin düzeyi ağırlaşır, öğrenciler artık alan olarak daha çok uzmanlık gerektiren konulara yöneltilir ve hukuk, iktisat, teknik ve benzer uzmanlık alanına giren çeviri metinleri ele alınır.  Öğrenciler belirli konularda kapsamlı araştırma gerektiren incelemeler yaparak seçtikleri uzmanlık alanlarına yönelik benzer türde metinler oluşturur ve çeşitli sözlü çeviri türlerini uygularlar.
  Ders Kitapları: 1-Ilyas Öztürk, Metin Türlerine Göre çeviri Süreçleri Sakarya,1997. 2-Sakine Eruz, Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler İstanbul, 2000.
 10. Çeviri Tarihi (3-0) 3
  Avrupa’da, Türkiye’de ve Orta Doğu’da tarihte farklı dönemlerde önemli yer tutmuş çevirmenlere ve çevirilerine yer verilir. Çevirmenler ve çevirileri sosyal, politik ve kültürel bağlam içinde konumlandırarak tartışılır. Öğrenciler tarihte farklı çevirmenlerin çeviri üzerine yazdıkları metinleri incelerler ve bunları bugün okudukları ve inceledikleri çeviri yaklaşımları doğrultusunda karşılaştırıp analiz ederler.
  Ders Kitabı: 1-André Lefevere, Translation, History, Culture: A Sourcebook. New York: Routledge 1992. 2-Sâlim el-Îsâ, et-Terceme fi hidmeti’s-sekâfeti’l-cemâhîriyye –tarihuhâ ve tatavvuruhâ-, Dımaşk 1999.
 11. Yazılı Çeviri Alanları (3-0) 3
  Bu derste doğrudan yazılı metinlerle çeviri üretme süreci üzerinde yoğunlaşılır. Uygulama derslerinde sesli düşünme ve çeviri sürecini yakından izleme amacı güdülür, öğrencilerin hazırladıkları çeviri ödevleri değerlendirilir ve temel saptamalar yapılır. Bu çerçevede yazılı çeviri yöntemleriyle ilgili sorunlar ele alınır, çeviri için gerekli olan ön çalışma üzerinde yoğunlaşılır.  Bu derste her öğrencinin kendi düzeyine uygun yazılı bir veya birden çok metni bağımsız bir çalışma içinde çevirmesi ve savunması da amaçlanır.
  Ders Kitapları: 1-İlyas Öztürk, Metin Türlerine Göre çeviri Süreçleri, Sakarya,1997. 2-Sakine Eruz, Çeviride ve Çeviri Eğitiminde Koşut Metinler, Istanbul, 2000.
 12. Şehir ve Kültür: İstanbul (3-0) 3
  Tarihsel, kültürel ve edebi bağlamında İstanbul’u tanıtmaktır. İstanbul çok uzun zamandır Türkiye coğrafyasının kültürel ve politik merkezi olmuştur. Ancak, İstanbul’un Türkiye’nin dört bir yanından aldığı göçler ‘İstanbulluluk’ kavramını hayli yıpratmış görünmektedir; İstanbul’a gelip yerleşenler çok kez kendilerini İstanbullu görmez. Dersin bir diğer amacı da İstanbulluluğu öğrencilere benimsetmeye çalışmaktır.
  Ders Kitapları: 1-Şehir ve Kültür İstanbul, Profil Yay. 2-Haluk Dursun, İstanbul’da Yaşama Sanatı, Timaş Yay.
 13. Arap Kültür Tarihi I (3-0) 3
  Arapça Mütercim-Tercümanlık Programında öğrencilerin alanlarıyla ilgili olarak Arap kültür tarihinin ana unsurları ele alınır.
  Ders Kitabı: Duâ Muhammed Ebu Ali, es-sekâfetü’l-Arabiyye ve asru’l-ma’lûmât, Kuveyt 2001.
 14. Arap Kültür Tarihi II (3-0) 3
  Türk kültür tarihiyle mukayeseli olarak Arap kültür tarihinin çeşitli evrelerinin temel konularıyla ele alınıp incelenmesi.
  Dersin Kitabı: 1-Duâ Muhammed Ebu Ali, es-sekâfetü’l-Arabiyye ve asru’l-ma’lûmât, Kuveyt 2001. 2-Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2004.
 15. Görüşme Çevirmenliği (3-0) 3
  Sözlü Çeviride Temel Beceriler dersinde edinilen sözlü çeviri becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. Bir görüşme sırasında çevirmenin kullanacağı sözlü çevirinin ardıl ve eşzamanlı türleri üzerinde durulur.
  Ders Kitabı: Muhammed el-İnânî, Fennü’t-Terceme.
  Yardımcı Ders Kitabı: İmâd Mahmud Tahîne, İlmü’t-terceme el-mu’âsır, Abu Dabi.
 16. Dil İçi Çeviri (3-0) 3
  Çeviri uygulamasının bir diğer alanı olan dil içi çeviriye yönelik çalışmalar yapılır. Yazılı çeviri yönünde becerilerini derinleştirmek isteyen öğrenciler için öngörülen bu derste aynı dil içinde farklı dönem, amaç veya alıcılara göre oluşmuş metinlerin dil içi aktarımı ve metinlerin yeniden yazımı hedeflenir. Metinlerin aynı dil içinde belli amaçlara göre aktarımı için somut çeviri çalışmaları yürütülmesi amaçlanır ve bunun gerekli ön çalışmalara yer verilir.
  Ders Kitabı: Çeviri Eğitimi: Kuram ve Uygulama, Dinçay KÖKSAL, Ankara 2005.
 17. Türk Kültür Tarihi I (3-0) 3
  Arapça Mütercim-Tercümanlık Programında öğrencilerin alanlarıyla ilgili olarak Türk kültür tarihinin ana unsurları ele alınır.
  Ders Kitabı: Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2004.
 18. Türk Kültür Tarihi II (3-0) 3
  Arap kültür tarihiyle mukayeseli olarak Türk kültür tarihinin çeşitli evrelerinin temel konularıyla ele alınıp incelenmesi.
  Dersin Kitabı: 1-Şerafettin Turan, Türk Kültür Tarihi, Bilgi Yayınevi, Ankara 2004. 2-Duâ Muhammed Ebu Ali, es-sekâfetü’l-Arabiyye ve asru’l-ma’lûmât, Kuveyt 2001.