Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Politikaları

Liderlik, Yönetim ve Kalite

 • Yönetim ve gelişim faaliyetleri Üniversitemizin belirlediği kalite politikaları doğrultusunda yürütülür.
 • Bölüm toplantıları düzenli olarak yapılır.
 • Yönetimde sürekliliği sağlamak için Bölüm yönetimine ilişkin bilgiler öğretim üyeleri ve araştırma görevlileriyle paylaşılır.
 • Görev tanımları belirlenir ve iş bölümü yapılır.

Eğitim ve Öğretim Politikası

 • Öğretim programı küresel dil hizmeti sektörünün ihtiyaçları gözetilerek hazırlanır ve güncellenir.
 • İkinci yabancı dil eğitimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda belirtilen seviyeler göz önünde bulundurularak tasarlanır ve verilir.
 • Entelektüel altyapı, yabancı dil ve kültür, çeviri yetisi geliştirme, çeviri uygulamaları, çeviri kuramları, meslek bilgileri başlıkları altında farklı derslerin sunulduğu, modüler bir öğretim programı uygulanır.
 • Çeviri teknolojileri alanındaki gelişmeler yakından takip edilir ve uygulamalı çeviri dersleri için gerekli teknolojik donanımın sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür.

Araştırma ve Geliştirme Politikası

 • Bilimsel araştırma ve yayın etiği esasları çerçevesinde araştırma yapılır.
 • Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz Çeviribilim alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapmaya ve araştırmalarını nitelikli yayınlara dönüştürmeye teşvik edilir.
 • Uygulamalı alanı desteklemek amacıyla akademi ve dil hizmetleri sektörü arasında bağ kurulur.
 • Diğer üniversiteler ve kuruluşlarla ortak araştırma projeleri yürütülür.

Toplumsal Katkı Politikası

 • Öğretim programı tasarlanırken toplumun ihtiyaçları ve çeviribilim alanın sunacağı katkılar göz önünde bulundurulur.
 • Öğrencilerimizin ve öğretim üyelerinin topluma hizmet faaliyetleri desteklenir.
 • Dış paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenir ve çeviribilim alanına ve çevirmenlik mesleğine ilişkin bilgiler paylaşılır.

Uluslararasılaştırma Politikası

 • Öğrencilerimizin Erasmus programı kapsamında Avrupa’daki dil hizmeti firmalarına staj yapmaları desteklenir.
 • Öğretim üyelerimizin Erasmus programı kapsamında akademik personel hareketliliğine katılması desteklenir.
 • Uluslararası meslek dernekleri ve kuruluşlarla bağ kurulur.
 • Öğretim üyeleri uluslararası projelerde yer almaya ve nitelikli uluslararası dergilerde yayın yapmaya teşvik edilir.